Showing 1–12 of 27 results

Show sidebar

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H280

Liên hệ
- Công suất: 280W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW520ES, VPL-VW550ES. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H220

Liên hệ
- Công suất: 225W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW260ES, VPL-VW320ES, VPL-VW360ES. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H210

Liên hệ
- Công suất: 215W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-HW65ES. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E221

Liên hệ
- Công suất: 225W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-EW315, VPL-EW345, VPL-EW348, VPL-EW435, VPL-EW455, VPL-EW575, VPL-EW578, VPL-EX315, VPL-EX345, VPL-EX435, VPL-EX455, VPL-EX575. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-F280

Liên hệ
- Công suất: 280W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-FH60, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65, VPL-FW60. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-F370

Liên hệ
- Công suất: 370W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-FH65, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65, VPL-FW65. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C250

Liên hệ
- Công suất: 250W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-CH350, VPL-CH355. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H230

Liên hệ
- Công suất: 230W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW300ES. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LKRX-2042A

Liên hệ
- Công suất: 4.2 kW Xenon - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: SRX-T420, SRX-T423. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H201

Liên hệ
- Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW80,VPL-HW10. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-M200

Liên hệ
- Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-MX20, VPL-MX25 . - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200

Liên hệ
- Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước